top of page

CÁC TIÊU CHÍ CỦA CHÚNG TÔI

IMG_5761.JPG
  • Phát triển từng cá nhân trẻ là trọng tâm của chúng tôi.

  • Chương trình học tự nhiên có sự tiếp xúc toàn diện và giải quyết vấn đề là cốt lõi và trong đó HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI đóng vai trò quan trọng.

  • Năng lực cảm xúc - xã hội - là một yếu tố quan trọng để thành công.

  • Sự khuyến khích mang tính tích cực và tạo cảm hứng sẽ đặt nền tảng quan trọng cho việc học tập.

  • Chương trình lấy trẻ làm trung tâm.

  • Các mối quan hệ hợp tác giữa giáo viên – gia đình thúc đẩy sự phát triển và học tập.

  • Các kỹ năng học ngôn ngữ (tiếng nước ngoài) cần được phát triển song song với việc học tiếng mẹ đẻ.

bottom of page